Ohjeet sähköisen sakkovalituksen tekemiseen

Valituksen voi tehdä sähköisesti eikä sitä varten tarvitse edes skannata sakkoa liitteeksi, vaan pelkät tunnistetiedot riittävät (ks. tarkemmin lopussa). Lomake löytyy alla olevasta linkistä:

http://www.oikeus.fi/syyttaja/material/attachments/oikeus_syyttaja/asioiminensyyttajankanssa/6KvI3DI6x/Lomake_rangaistusvaatimuksen_vastustamiseksi.pdf

Muuta:
http://www.oikeus.fi/syyttaja/fi/index/asioiminensyyttajankanssa/sakkovaatimuksenvastustaminen.html

Oikeusapu koskee vain oikeasti varattomia henkilöitä. Eli oikeusapua ei tipu, jos on säästöjä yli 5000 euroa. Opiskelijoilta katsotaan tulot koko vuoden tai ainakin viimeisen puolen vuoden ajalta.

Ensimmäinen oikeusaste (eli sakkovalitus käräjäoikeuteen) on ilmainen. Seuraava maksaa ilmeisesti 80 e.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930701?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=oikeudenk%C3%A4yntimaksut

Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (erityisesti kohta 6) 6 §

Maksuttomat suoritteet

Tämän lain mukaisia käsittelymaksuja ei peritä:

1 kohta on kumottu L:lla 2.8.1994/714.

2) vakuutusoikeudessa;

3) korkeimmassa oikeudessa asioissa, jotka koskevat muutoksenhakua vakuutusoikeuden päätökseen;

4) korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallinto-oikeudessa sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palvelussuhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä hallinto-oikeudessa verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai julkisia maksuja koskevissa
asioissa; (28.12.2001/1546)

4 a) työtuomioistuimessa työtuomioistuimesta annetun lain (646/1974) 1 §:n 3 momentin mukaisissa asioissa; (26.1.2001/60)

5) markkinaoikeudessa kuluttajansuojalain (38/1978) mukaisissa asioissa;
(28.12.2001/1546)

6) syyttäjän ajamissa rikosasioissa ensimmäisessä tuomioistuinasteessa;
(13.5.2011/452)

Sähköinen vastustaminen

Jos rangaistusvaatimusta vastustetaan käyttäen sähköisiä menetelmiä, on vastustamisessa ilmettävä edellä mainitut seikat. Sähköpostitse tapahtuvissa vastustamisilmoituksissa pyydämme toimittamaan skannatun rangaistusvaatimuksen syyttäjänvirastoon.

Mikäli skannausmahdollisuutta ei ole, Teidän on ilmoitettava tarkat ja yksilöidyt tiedot saadusta rangaistusvaatimuksesta:

– Poliisiyksikkö ja asianumero
– Rangaistusvaatimuksen saajan henkilö- ja yhteystiedot
– Rikkomus ja sen tekopaikka ja -aika
– Tiedoksiantopäivä ja paikkakunta

http://www.oikeus.fi/syyttaja/fi/index/asioiminensyyttajankanssa/sakkovaatimuksenvastustaminen.html